SHOP ONLINE * STANDARD & VEGAN * BRUIDSTAART SPECIALIST

Algemene Voorwaarden Webshop, Workshops, Bruidstaart

 

Perfect Pastry
Van Alphenstraat 60d,

2274NC Voorburg
Tel.no.: 0643007764
KvK: 53651537 | BTWno.: NL243181231B01

Download PDF versie

Artkel 1: Definities

 1. Aanbod

  De op de Website of in de winkel getoonde informaIe met betrekking tot de Producten, hieronder in elk geval begrepen de prijs, maat en een overzicht van de eigenschappen hiervan.

 2. Diensten

  Door Perfect Pastry aan Klant te leveren of geleverde Diensten, waaronder in elk geval begrepen het verzorgen van workshops en alle daarmee samenhangend geleverde of toekomsIge te leveren diensten.

 3. Klant

  De natuurlijke persoon (Consument) of rechtspersoon die een product van Perfect Pastry koopt via de Website of social media.

 4. Overeenkomst

  De overeenkomst voor de levering van Producten online (op afstand) tussen Perfect Pastry en Klant en alle verdere handelingen tussen Perfect Pastry en Klant betreffffende de levering van deze producten.

 5. Producten

  Door Perfect Pastry aan Klant te leveren of geleverde Producten, waaronder in elk geval begrepen cupcakes, taart, paIsserie en decoraIes en tevens alle toekomsIge te leveren producten.

 6. Schriftelijk

  (Digitale) communicate per brief, e-mail, social media en vergelijkbare online communicatediensten.

 7. Website

  De Internet website van Perfect Pastry, te weten <www.perfectpastry.nl> en alle afgeleide huidige en toekomsIge varianten daarvan.

 8. Werk

  Elke creaIe of in het kader van de Overeenkomst geleverd Product van Perfect Pastry.

Artikel 2: Perfect Pastry

De eenmanszaak Perfect Pastry, gevesIgd en kantoorhoudend te Den Haag, ingeschreven in het Handelsregister
onder nummer 53651537.

Artikel 3: Toepasselijkheid

 1. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod en tot stand gekomen Overeenkomst op afstand en de uitvoering ervan tussen Perfect Pastry en Klant. Hieronder worden tevens verstaan alle met de Overeenkomst verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, zoals Aanbod en verzending. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op het leveren van Diensten zoals workshops. De Algemene Voorwaarden vormen de Overeenkomst tussen
  Perfect Pastry en Klant.

 2. De Algemene Voorwaarden staan op de Website en zullen voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan de Klant ter beschikking worden gesteld (elektronisch ter hand gesteld). Bij het plaatsen van de bestelling via de Website moet er een vinkje gezet worden bij een linkje naar deze Algemene Voorwaarden.

 3. Algemene voorwaarden van de Klant, of enige andere voorwaarden van derden zijn niet van toepassing.

 4. Indien er tevens specifieke productvoorwaarden van kracht zijn, geldt het bepaalde in de voorgaande leden eveneens en kan de Klant zich in geval van tegenstrijdigheid beroepen op de meest gunsIge bepaling.

 5. Perfect Pastry is gerechIgd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen bekend gemaakt worden op de Website van Perfect Pastry.

Artikel 4: Het Aanbod

 1. Op de Website wordt het Aanbod van Perfect Pastry getoond. Het Aanbod omvat in elk geval een foto, de prijs, de maat, ingrediënten, de kleur en een omschrijving van het Product. Met de getoonde informaIe kan een Klant een goede beoordeling van het Product maken. Tevens is voor Klant duidelijk welke rechten en plichten er verbonden zijn aan de aankoop van het Product.

 2. Perfect Pastry is gerechIgd om de inhoud van het Aanbod tussenIjds te wijzigen om reden van kwalitaIeve verbetering.

 3. Perfect Pastry kan niet aan haar aanbod wordt gehouden indien Klant er redelijkerwijs van uit mocht gaan dat het Aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 5: Overeenkomst

Totstandkoming & Offerte

 1. De Overeenkomst tussen Perfect Pastry en Klant komt met inachtneming van het bepaalde in lid 5 tot stand wanneer Klant het Aanbod van Perfect Pastry aanvaardt en voldoet aan de door Perfect Pastry gestelde voorwaarden. Dit is het moment dat Klant op de Website op de knop ‘bestelling plaatsen’ klikt na al zijn/haar gegevens te hebben ingevuld. Dit is tevens het moment waarop Klant Schridelijk een workshop aanvraagt en Perfect Pastry een bevesIging per e-mail verstuurt.

 2. In geval van een bruidstaart komt de Overeenkomst tot stand na Schridelijk akkoord van Klant op de offerte. Een offerte is vrijblijvend en heed een geldigheid van 30 (derIg) dagen, tenzij anders overeengekomen. De offerte is gebaseerd op de informaIe die door Klant is verstrekt en omvat in elk geval de opdrachtomschrijving, Tarief, leveringstermijn en eventuele overige werkzaamheden. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichIng tot levering van een gedeelte van de werkzaamheden tegen een vereenkomsIg gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs of voor dat deel opgegeven prijs. Perfect Pastry kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien Klant er redelijkerwijs van uit mocht gaan dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 3. Direct na het plaatsen van de bestelling en het voldoen van de betaling ontvangt Klant per e-mail een bevesIging van aanvaarding van het Aanbod van Perfect Pastry, de ontvangstbevesIging.

 4. Klant is niet gerechIgd zijn rechten en/of verplichIngen uit de Overeenkomst aan derden over te dragen tenzij Perfect Pastry vooraf Schridelijk toestemming heed verleend.

 5. Perfect Pastry is gerechIgd om binnen de wefelijke kaders te onderzoeken of Klant aan zijn/haar betalingsverplichIngen kan voldoen. Indien op grond van dit onderzoek blijkt van niet, kan Perfect Pastry gemoIveerd de geplaatste bestelling weigeren of aanvullen voorwaarden stellen aan de uitvoering van de Overeenkomst.

 6. Indien een Overeenkomst wordt gesloten door twee of meer Klanten gezamenlijk, dan is ieder van hen hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verbintenissen uit de Overeenkomst.

  Wijziging

 7. Indien Ijdens of na totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het Product niet (meer) voorradig is, informeert Perfect Pastry direct Schridelijk de Klant.

 8. Indien het in lid 5 genoemde zich voordoet is Klant bevoegd:

  – de Overeenkomst in het in lid 4 genoemde geval te ontbinden. De reeds voldane betaling wordt binnen 14 (veerIen) dagen terugbetaald op dezelfde wijze als Klant heed betaald;

  – de levering van het Product op te schorten tot het moment dat het Product weer voorradig is. De Overeenkomst tussen Klant en Perfect Pastry blijd ongewijzigd met dien verstande dat Klant dan akkoord gaat met een latere levering. Perfect Pastry informeert Klant over de verwachte latere leverIjd.

  Uitvoering

 9. Perfect Pastry heed als doel om haar Klanten te voorzien van de beste en lekkerste sweets en het overbrengen van haar kennis en kunde Ijdens workshops. Perfect Pastry is hierbij gerechIgd:

  – hetgeen niet uitdrukkelijk is omschreven in de Overeenkomst naar eigen technisch en creaIef inzicht uit te voeren.

  – om derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst. Hierbij zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Perfect Pastry is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk;

  – zonder opgave van redenen een workshop te annuleren of deelname van een Klant te weigeren, in welke gevallen Klant recht heed op terugbetaling van het volledige door deze aan Perfect Pastry betaalde opdrachtsom;

  – om de inhoud van het Aanbod tussenIjds te wijzigen om reden van kwalitaIeve verbetering.

  Workshop

 10. De workshop wordt in onderling overleg met Klant gepland. De workshop omvat in totaal vier uur. Perfect
  Pastry spant zich in om binnen de overeengekomen termijn de Klant te leren een deugdelijke cake of taart te bakken. Klant laat zich hierbij adviseren maar is zelf verantwoordelijk voor het resultaat van de workshop.

 11. Klant volgt Ijdens de workshop door Perfect Pastry gegeven adviezen, inlichIngen en opdrachten op en
  vertrouwt hierbij op de kennis en kunde van Perfect Pastry.

 12. Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mate waarin door Perfect Pastry gegeven adviezen worden
  gebruikt en geïmplementeerd. Handeling van Klant die hiermee of met enig ander door Perfect Pastry gegeven voorschrid niet stroken, vormen geen reden voor aansprakelijkheid van Perfect Pastry en zijn tevens geen grond voor ontbinding of opschorIng. Zie verder arIkel 9 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 6: Producten

 1. Perfect Pastry streed ernaar dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het Aanbod vermelde specificaIes, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de Overeenkomst geldende wet- en regelgeving.

 2. De Klant dient ervoor te zorgen dat alle niet eetbare decoraIe, inclusief realisIsche suikerbloemen, van de producten verwijderd worden voor het snijden en consumeren ervan. Hoewel suikerbloemen van eetbare ingrediënten worden gemaakt, zijn deze niet voor consumpIe geschikt omdat in de suikerbloemen ijzerdraad wordt verwerkt om de bloem bij elkaar te houden.

 3. Een door Perfect Pastry, haar toeleveranciers, fabrikanten of importeurs verstrekte (extra) garanIe beperkt nimmer de wefelijke rechten en vorderingen die de Klant heed op grond van de Overeenkomst indien Perfect Pastry is tekortgeschoten in de nakoming van haar deel van de Overeenkomst.

 4. Onder extra garanIe wordt verstaan iedere verbintenis van Perfect Pastry, haar toeleveranciers, importeurs of producenten waarin deze aan de Klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wefelijk verplicht is in geval zij tekortgeschoten in de nakoming van haar deel van de Overeenkomst.

Artikel 7: Levering en aPalen

 1. Levering van de Producten geschiedt binnen de op de Website genoemde levertermijn en met de door Perfect Pastry ter beschikking gestelde bezorgservice en met deze service samenhangende voorwaarden en tarieven. Levering is alleen mogelijk in Den Haag, Rijswijk, Voorburg en Wassenaar.

 2. Amalen bij de winkel van Perfect Pastry is mogelijk op afspraak.

 3. Als plaats van levering geldt het adres dat Klant aan Perfect Pastry via de Website heed doorgegeven. Hierbij wordt verwezen naar arIkel 9 lid 2 van deze voorwaarden.

 4. Perfect Pastry is gerechIgd:

  – om derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst. Hierbij zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Perfect Pastry is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

  – om de bestelling, indien van toepassing, in delen te leveren.

 5. Perfect Pastry streed ernaar de producten binnen de op de Website vernoemde levertermijn te leveren. De
  voor de levering van de Producten overeengekomen of opgegeven termijn is indicaIef en nimmer een fatale termijn. Er ontstaat in een dergelijk geval geen recht op ontbinding of schadevergoeding voor Klant. Bij eventuele overschrijding zal Perfect Pastry contact opnemen met de Klant om in overleg de afleverdatum vast te stellen en zal Klant aan Perfect Pastry een redelijke termijn gunnen om de Producten te leveren.

 6. Uiterlijk bij de totstandkoming van de Overeenkomst verstrekt Perfect Pastry de volgende informaIe Schridelijk aan Klant: prijs van het Product en de bijkomende verzendkosten, betaalwijze van Klant, contactgegevens Perfect Pastry en klachtenprocedure, herroepingsmogelijkheid en hiertoe benodigde informaIe en retourinstrucIes.

 7. Op het moment dat Perfect Pastry de producten overdraagt aan de bezorgservice of Klant, gaat het risico van beschadiging en/of vermissing van het product over op Klant, waarmee de verantwoordelijkheid van Perfect
  Pastry vervalt.

 8. Indien Klant weigert het product bij levering door of namens Perfect Pastry aan te nemen, is Perfect Pastry gerechIgd het product voor rekening en risico van Klant op te slaan.

Artikel 8: Tarieven en Betaling

 1. De Overeenkomst komt tot stand op basis van het door Perfect Pastry op de Website en het Aanbod
  aangeboden bindende en vaste in Euro’s vermelde Tarief. Tenzij anders vermeld, zijn alle in de Overeenkomst en het Aanbod vermelde prijzen inclusief BTW en andere van overheidswege gestelde heffingen.

 2. Perfect Pastry is gerechIgd de vermelde prijzen aan te passen voor promoIonele doeleinden zoals sale. Een prijswijziging na totstandkoming van de Overeenkomst geed Klant geen recht op ontbinding of schadevergoeding.

 3. Betaling dient nefo plaats te vinden op de bankrekening van Perfect Pastry, zonder enige korIng, inhouding of verrekening en geschiedt volgens de op de Website bij het afrekenen van de bestelling genoemde betaalwijzen. Hierbij is het niet mogelijk om achteraf te betalen. Zodra de Klant op ‘bestelling plaatsen’ heed geklikt en zijn/haar bank heed opgegeven, wordt Klant naar de bankomgeving geleid waar de betaling plaatsvindt.

 4. Bij uitblijven van Ijdige of volledige betaling door Klant binnen de Betaaltermijn zal direct na verloop van deze termijn verzuim intreden, zonder dat hiervoor verdere ingebrekestelling van Perfect Pastry is vereist. Eveneens is Perfect Pastry gerechIgd de te verlenen Diensten op te schorten of te annuleren zonder schadeplichIg te zijn. Vanaf het intreden van verzuim tot en met de datum van volledige voldoening van de verschuldigde betaling, is Klant over de verschuldigde betaling een vertragingstoeslag verschuldigd. Deze toeslag bestaat uit 1 (één) procent van de verschuldigde betaling per maand dat betaling uitblijd. Een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand. Klant is eveneens aansprakelijk voor de door Perfect Pastry in en buiten rechte gemaakte incassokosten ter invordering van de verschuldigde betaling. Deze kosten worden vastgesteld conform het dan geldende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

  tot € 2500,- : 15% over hoofdsom (min, € 40,- en max. € 375,-)

  tot € 5000,- : € 375,- + 10% over (hoofdsom – € 2500,-) (max. € 675,-)

  tot € 10.000,- : € 675,- + 5% over (hoofdsom – € 5000,-) (max. € 875,-)

  Eventueel gemaakte gerechtelijke en execuIekosten inclusief rente zullen eveneens op Klant verhaald worden. Perfect Pastry kan in het voordeel van Klant van het bepaalde in dit lid afwijken.

 5. De door Klant aan Perfect Pastry verschuldigde vergoedingen kunnen nimmer worden opgeschort dan wel
  verrekend met een eventuele vordering van Klant op Perfect Pastry.

 6. Binnenkomende betalingen strekken steeds ter voldoening van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en
  rente, en strekken vervolgens ter voldoening van de oudste bij Perfect Pastry openstaande betalingsverplichIngen, onamankelijk van een andere aanwijzing door Klant.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Perfect Pastry zet zich volledig en naar beste inzicht en vermogen in om de Overeenkomst naar beste eer en
  geweten uit te voeren. Perfect Pastry heed een inspanningsverplichIng en verstrekt hierbij geen garanIe met betrekking tot het resultaat van door haar verrichte werkzaamheden. Perfect Pastry is in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming slechts dan aansprakelijk voor de directe en indirecte schade inclusief maar niet beperkt tot vervanging of bewerkingskosten van de Klant verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst, indien deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld of roekeloosheid van Perfect Pastry.

 2. Perfect Pastry is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuiste, niet Ijdige of onvolledige informaIe die door Klant online, via internet verzonden wordt.

 3. De aansprakelijkheid van Perfect Pastry gaat nimmer verder dan vergoeding van maximaal de tussen parIjen overeengekomen factuurwaarde van de door Perfect Pastry geleverde producten aan Klant. De mate waarin de tekortkoming Perfect Pastry zou zijn toe te rekenen, bepaalt de hoogte van vergoeding. Geringe afwijking kan niet leiden tot vergoeding. Perfect Pastry dekt nooit meer dan het door haar verzekeraar onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergoedde en uitgekeerde schadebedrag.

 4. Directe of indirecte schade voortvloeiend uit het aangaan, onderhouden en/of amandelen van transacIes en overeenkomsten tussen Klant en diens (derde) contractsparIjen behoort nooit tot de aansprakelijkheid van Perfect Pastry. Schade dient onverwijld na het ontstaan ervan Schridelijk aan Perfect Pastry gemeld te worden.

 5. Iedere vordering jegens Perfect Pastry vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

 6. Bepalingen in dit arIkel vinden geen toepassing indien de schade is ontstaan door opzet, grove schuld of roekeloosheid van de zijde van Klant.

 7. Te allen Ijde zullen Perfect Pastry en Klant hun uiterste best doen in overleg tot een oplossing trachten te komen.

Artikel 10: Overmacht

 1. Indien Perfect Pastry door overmacht van blijvende of Ijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, onamankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, zijn Perfect Pastry en Klant niet gehouden tot het Ijdig nakomen van een verplichIng uit de verbintenis die tussen parIjen bestaat. Perfect Pastry is in dit geval gerechIgd zonder enige verplichIng tot schadevergoeding de Overeenkomst Schridelijk en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Perfect Pastry op betaling voor reeds door Perfect Pastry verrichte prestaIes, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.

 2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan; niet-toerekenbare tekortkoming van een der parIjen alsmede
  door Perfect Pastry ingeschakelde derden of toeleveranciers, pandemie, epidemie, van kracht zijnde overheidsmaatregelen, ziekte van Perfect Pastry, het Ijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van apparatuur dan wel andere telecommunicaIeverbindingen die noodzakelijk zijn gebleken voor het leveren van de Producten, oproer, oorlog, alsmede iedere andere situaIe waarop Perfect Pastry en Klant geen beslissende controle kunnen uitoefenen.

 3. Onder overmacht wordt tevens verstaan de situaIe waarin de toeleveranciers waarvan Perfect Pastry
  amankelijk is om de Overeenkomst (Ijdig) uit te voeren, niet (Ijdig) leveren dan wel op andere wijze niet aan hun contractuele verplichIngen jegens Perfect Pastry voldoen.

 4. ParIjen zullen elkaar zo spoedig mogelijk Schridelijk van een situaIe van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen parIjen in overleg een oplossing proberen te vinden.

 5. Indien de situaIe van overmacht langer dan 7 dagen aanhoudt, zijn zowel Perfect Pastry als Klant gerechIgd
  de Overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden, waarbij geldt dat door Klant gemaakte kosten worden geretourneerd. In geval van ziekte van Perfect Pastry, kan Klant ervoor kiezen de workshop in overleg met Perfect Pastry te verzefen naar een later IjdsIp zonder wijzigingen van de overige voorwaarden zoals overeengekomen tussen ParIjen.

 6. Schade geleden als gevolg van overmacht komt niet voor rekening en risico van Perfect Pastry.

Artikel 11: Onderzoeksplicht Klant en Klachten

 1. Klant dient zo snel mogelijk na ontvangst de producten te onderzoeken en te beoordelen of deze voldoen aan
  de kwaliteit en kwanIteit die gebruikelijk zijn in het normale (handels)verkeer. Dit houdt onder meer in dat de Klant moet onderzoeken of de geleverde producten alle eigenschappen bezifen die zij zouden moeten bezifen en of zij volledig en onbeschadigd zijn.

 2. Klachten dienen binnen redelijke termijn na ontstaan van het gebrek Schridelijk, duidelijk en indien nodig
  onderbouwd met foto’s aan Perfect Pastry te worden medegedeeld.

 3. Perfect Pastry streed ernaar klachten binnen 14 (veerIen) dagen na ontvangst Schridelijk en gemoIveerd te
  beantwoorden. Indien Perfect Pastry verwacht dat een reacIe langer op zich zal laten wachten, geed zij dit zo snel mogelijk aan.

 4. Klant geed Perfect Pastry in elk geval 4 (vier) weken de Ijd om een klacht in onderling overleg op te lossen.
  Na deze periode is de klacht vatbaar voor geschilbeslechIng.

 5. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, heed Klant recht op herstel, vervanging (opnieuw leveren) of om
  van opnieuw leveren af te zien. Hierbij geldt dat geringe afwijking, in de branche gebruikelijke afwijkingen en eigenschappen die specifiek zijn voor het betreffende product of merk, zoals kwaliteit, aantal, maat of afwerking, kunnen Perfect Pastry niet aangerekend worden.

 6. ReclamaIe rechtvaardigt in geen geval opschorIng door Klant van een opeisbare verbintenis. In geval van
  een bestelling met meerdere producten, heed de klacht met betrekking tot een van die producten geen invloed op de verplichIngen uit de Overeenkomst met betrekking tot de overige producten.

Artikel 12: Intellectuele Eigendom

 1. Auteursrechten of enige andere (intellectuele) eigendomsrechten op het format en de inhoud van de
  Website, het Logo van Perfect Pastry, geproduceerde concepten, creaIes, werken, voorstellen, uiIngen op internet, e-mails, technieken, andere bescheiden en informaIe of enige andere uiIngen van, namens of door Perfect Pastry berusten bij Perfect Pastry.

 2. Intellectuele eigendomsrechten op producten die in het kader van de Overeenkomst geleverd aan Klant berusten bij Perfect Pastry en/of haar licenIegevers en andere derden bij wie het auteursrecht berust.

 3. De in lid 1 en 2 vermelde intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten en (sub)licenIes kunnen niet
  middels overeenkomst worden overgedragen, tenzij Schridelijk anders overeengekomen.

 4. Zonder voorafgaande Schridelijke toestemming van Perfect Pastry is het niet toegestaan om enig door
  Perfect Pastry aan Klant geleverd concept, materiaal of informaIe geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen eenvergoeding. Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door Perfect Pastry geleverde informaIe te verwijderen of te wijzigen.

 5. Elk gebruik van een werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht
  van Perfect Pastry. Schending van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht zoals beschreven in voorgaande bepalingen van Perfect Pastry door Klant of een derde die direct of indirect handelt in uitoefening van de Overeenkomst leidt onverwijld tot betaling van een boete aan Perfect Pastry van minimaal EUR 1.000,00. Klant vergoedt tevens de werkelijk geleden schade van Perfect Pastry.

 6. Klant vrijwaart Perfect Pastry van alle aanspraken van derden binnen en buiten rechte die verband houden
  met het bepaalde in dit arIkel en stelt Perfect Pastry tevens volledig schadeloos voor wat betred deze aanspraken en alle daardoor of in verband daarmee geleden of te lijden schade in welke vorm dan ook.

 7. Klant geed Perfect Pastry toestemming voor gebruik voor promoIonele doeleinden zoals, maar niet beperkt
  tot, portolio, blog of social media. Klant kan Schridelijk vooraf bezwaar tegen publicaIe maken.

 8. Perfect Pastry kan toestemming verlenen tot verspreiden van haar Werk. Hierbij geldt:

  a. De naam van Perfect Pastry dient duidelijk bij een gebruikt Werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het werk in de publicaIe te worden opgenomen.
  b. Klant neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Werk te allen Ijde de persoonlijkheidsrechten van Perfect Pastry conform arIkel 25 Aw in acht.

Artikel 13: Herroeping

Inhoud herroepingsrecht

 1. Het herroepingsrecht biedt de Klant de mogelijkheid om binnen de bedenkIjd kosteloos en zonder opgave
  van redenen af te zien van de Overeenkomst.

 2. Voor herroeping wordt een onderscheid gemaakt tussen Producten en Diensten van Perfect Pastry.

  a. Producten: behoudens de wefelijke uitzonderingsgronden kan Klant de Overeenkomst kosteloos herroepen binnen 14 (veerIen) dagen na ontvangst van het product. In geval van een bestelling die bestaat uit meerdere producten die op verschillende dagen geleverd worden, gaat de genoemde termijn in na ontvangst van het laatste product;

  b. Diensten: behoudens de wefelijke uitzonderingsgronden kan Klant de Overeenkomst kosteloos herroepen binnen 14 (veerIen) dagen na overeenkomen van de levering mits de overeengekomen Diensten minimaal twee weken na het overeenkomen van de Overeenkomst geleverd worden. Indien dit niet het geval is, kan door Klant geen beroep worden gedaan op het herroepingsrecht en gaat hij/zij akkoord met directe levering van de Dienst en doet afstand van zijn/haar herroepingrecht. Klant verstrekt bedoeld akkoord Schridelijk aan Perfect Pastry. Voor annulering van de Diensten zie arIkel 14 van deze Algemene Voorwaarden.

 3. Indien de Klant het herroepingsrecht gebruikt, worden alle aanvullende Overeenkomsten tussen Klant en Perfect Pastry van rechtswege ontbonden.

  Uitsluitng herroepingsrecht

 4. De volgende Producten kunnen niet geretourneerd worden:

  – Gepersonaliseerde producten, hieronder vallen in elk geval alle gepersonaliseerde cupcakes en taarten.

  – Producten die snel kunnen bederven of verouderen, hieronder vallen alle taarten en cupcakes.

  Wijze van herroepen

 5. Herroeping geschiedt door:

  – het sturen van het modelformulier voor herroeping (zie bijlage achter deze Algemene Voorwaarden) naar winkel@perfectpastry.nl of;

  – het sturen van een e-mail aan winkel@perfectpastry.nl waarin Klant expliciet aangeed dat hij/zij de Overeenkomst tot het leveren van Producten ongedaan wilt maken.

 6. Na ontvangst van de in lid 4 bedoelde herroeping verstuurt Perfect Pastry aan Klant direct een ontvangstbewijs, de retourinstrucIes, inclusief het retouradres en wijze van verpakken.

  Verplichtngen Klant

 7. Binnen 14 (veerIen) dagen na de melding zoals bedoeld in lid 4 retourneert Klant het product aan Perfect
  Pastry. Dit kan per post maar mag ook in de winkel van Perfect Pastry.

 8. Klant zorgt ervoor dat de producten ten Ijde van vervoer niet beschadigd kunnen raken.

 9. Indien redelijkerwijs mogelijk, zorgt Klant ervoor dat het product schoon, onbeschadigd, in de originele staat en verpakking, volledig en inclusief alle bijbehorende onderdelen wordt geretourneerd en ontvangen door Perfect Pastry.

 10. Het risico en daarmee de bewijslast van het correct uitvoeren van het herroepingsrecht ligt daarmee bij de
  Klant.

 11. Tijdens de bedenkIjd dient de Klant zorgvuldig om te gaan met de producten en verpakking. Uitpakken,
  beoordelen en gebruiken mag slechts in die mate die nodig is om de aard, kenmerken en werking van een product vast te stellen. De wijze waarop Klant dit in een winkel zou doen, is hierbij leidend.

 12. Indien geretourneerde producten niet conform voorgaande leden zijn behandeld of geretourneerd, kan de
  waardevermindering die hierdoor is ontstaan in mindering worden gebracht op het door Perfect Pastry aan Klant terug te betalen vergoeding.

  Kosten

 13. De kosten voor retournering van de producten onder dit arIkel komen voor rekening van Klant.

 14. Perfect Pastry vergoedt de kosten van de geretourneerde producten aan Klant binnen 14 (veerIen) dagen nadat Perfect Pastry de melding van herroeping van Klant zoals bedoeld in lid 4 heed ontvangen. Perfect Pastry heed het recht te wachten met terugbetaling totdat zij de geretourneerde producten heed ontvangen of wanneer Klant heed aangetoond dat de producten zijn geretourneerd.

 15. Voor terugbetaling gebruikt Perfect Pastry hetzelfde betaalmiddel als de Klant heed gebruikt bij de aankoop van het product tenzij Klant voor een ander betaalmiddel kiest. Deze terugbetaling is kosteloos.

 16. Kosten voor een duurdere levering dan een standaardlevering worden niet terugbetaald aan Klant.

Artikel 14: Annuleren

 1. In geval van annulering, hieronder valt tevens verplaatsing van de Datum van een workshop, van de Overeenkomst is Klant een annuleringsvergoeding conform lid 3 van dit arIkel aan Perfect Pastry verschuldigd. Reeds door Perfect Pastry gemaakte kosten in het kader van de uitvoering van de Diensten dienen eveneens door Klant te worden vergoed. Hiertoe behoren ook kosten van eventueel door Perfect Pastry ter uitvoering van in Overeenkomst overeengekomen Diensten ingeschakelde derden en reeds ingekochte ingedriënten.

 2. Hierbij geldt dat, tenzij er sprake is van een sterfgeval in 1e lijn familie, de aanbetaling nimmer voor resItuIe in aanmerking komt.

 3. De annuleringsvergoeding wordt conform het volgende schema en percentages vastgesteld. In geval van een no show op de dag zelf, wordt 100% in rekening gebracht.

Cakes en taarten

>

Dagen

Annuleringsvergoeding

(tussen annulering en Datum)

(percentage van overeengekomen prijs)

0 – 7

75%

>7

0%

Workshop

>>

Dagen

Annuleringsvergoeding

Weken

Annuleringsvergoeding

(tussen annulering en Datum)

(percentage van overeengekomen prijs)

0 – 1

50%

1 – 3

10%

> 3

0%

Artikel 15: Privacy en Cookies

 1. Perfect Pastry verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst verkregen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de AVG zoals is terug te vinden in het Privacy- en cookiebeleid van Perfect Pastry. Klant verklaart kennis te hebben genomen van het beleid en hiermee overeen te stemmen.

 2. Perfect Pastry gebruikt hoogwaardige beveiligingstechnieken en versleuteling van de Persoonsgegevens. In geval van negaIeve intervenIes buiten de invloed van Perfect Pastry wordt verwezen naar arIkel 10 van deze Algemene Voorwaarden.

 3. Perfect Pastry accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door handelen van Klant in strijd met dit arIkel.

Artikel 16: Geheimhouding

 1. Beide parIjen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informaIe die zij in het kader van deze Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. InformaIe geldt als vertrouwelijk als dit door de andere parIj is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informaIe. In elk geval zijn de ingrediënten en bereidingswijze zoals vermeld Ijdens de workshop vertrouwelijk.

 2. Indien, op grond van een wefelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Perfect Pastry gehouden is vertrouwelijke informaIe aan een door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken, en Perfect Pastry zich ter zake niet kan beroepen op een wefelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan verschoningsrecht, dan is zij niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Klant niet gerechIgd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van beweerdelijk dientengevolge geleden en te lijden schade.

Artikel 17: Website

 1. Perfect Pastry is te allen Ijde gerechIgd de Website aan te passen qua inhoud, layout en verdere
  noodzakelijkheden ter beoordeling van Perfect Pastry.

 2. Perfect Pastry streed ernaar de Website te allen Ijde naar behoren te laten funcIoneren en permanent toegankelijk te laten zijn voor Klant maar kan niet garanderen dat de Website te allen Ijde zonder beperkingen of storingen zullen funcIoneren, mede vanwege noodzakelijk onderhoud en de amankelijkheid van de Website van Internet en technologieën. In dat geval kan er alIjd gebeld worden naar het telefoonnummer zoals vermeld op de Website of gemaild naar winkel@perfectpastry.nl.

 3. Perfect Pastry aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot enige schade voortvloeiend uit dan wel samenhangend met het gebruik van de Website en de content ervan. Directe of indirecte schade als gevolg van programmeringen van derden, virussen en hackers die kunnen leiden tot het wijzigen, vernieIgen, vervormen, deacIveren of buiten werkingstellen van sodware, hardware en/of data van de Klant, Bezoeker of derden behoort nimmer tot de aansprakelijkheid van Perfect Pastry.

Artikel 18: Forumkeuze

 1. Op de Overeenkomst tussen Perfect Pastry en Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing tenzij door parIjen Schridelijk vooraf anders wordt overeengekomen. Perfect Pastry | Algemene Voorwaarden Webshop – oktober 2020

 2. Geschillen tussen Perfect Pastry en Klant die niet in minnelijke sfeer beslecht kunnen worden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank Den Haag.

Door de website te bekijken, gaat u akkoord met onze cookievoorwaarden en privacybeleid. Accepteer